Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vrienden van de Koppelkerk

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en Stichting Vrienden van de Koppelkerk.
  2. De overeenkomst tussen de Vriend en Stichting Vrienden van de Koppelkerk wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd.
  3. De vriendenwaardebon wordt ieder jaar eenmalig verstrekt na ontvangst van de betaling. De vriendenbon mag niet ingezet worden t.b.v. commercieel gebruik op wat voor manier dan ook en is niet te verzilveren.
  4. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van inschrijving worden de gegevens verwerkt. Naar keuze ontvangt men een factuur of wordt het bedrag geïncasseerd.
  5. Nadat het toegezegde bedrag bijgeschreven is op de rekening van Stichting Vrienden van de Koppelkerk wordt de vriendenbon per mail verstuurd. Indien de Vriend geen mail heeft, ligt de bon na betaling klaar bij de kassa van de Koppelkerk.
  6. De code op de vriendenbon is als kortingscode (of: promotiecode) te gebruiken bij het online bestellen van kaarten voor een activiteit in de Koppelkerk. Ook aan de entreekassa van de Koppelkerk kunt u uw vriendentegoed met deze code/QR-code verzilveren. De vriendenbon kan uitgeprint meegenomen worden of via de telefoon aangeboden en bij de kassa gescand worden tijdens een evenement.
  7. De vriendenbon staat op naam. Ze kan ook voor een partner (of andere gast) ingewisseld worden, maar de Vriend moet zelf altijd aanwezig zijn bij de verzilvering ervan.
  8. De vriendenbon kan in z’n geheel of in meerder keren in gezet worden.
  9. De vriendenbon kan besteed worden voor alle evenementen, tenzij anders aangegeven.
  10. Men kan ook Vriend worden met een ander bedrag. Men krijgt dan de vriendenbon behorend bij het in bedrag lagere pakket. Is het bedrag lager dan € 30,00 dan krijgt men geen vriendenbon, maar wel eventuele andere, opdat moment geldende, privileges.
  11. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de vriendenbon dient de Vriend de Koppelkerk daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De Vriend heeft dan recht op een vervangende vriendenbon.
  12. Bij voorkeur wordt geïncasseerd door middel van een door de Vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. Daarnaast kan de bijdrage voldaan worden aan de hand van een toegezonden factuur. De eerste betaling na aanmelding als Vriend vindt plaats in de maand van aanmelding of de daar op volgende maand.
  13. Indien een periodieke incasso niet lukt of het gefactureerde bedrag niet op tijd wordt ontvangen neemt Stichting Vrienden van de Koppelkerk contact op met de Vriend om de verstrekte gegevens te verifiëren. Enkele weken later zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk nogmaals de incassomachtiging bij de bank aanbieden. Indien ook die tweede poging niet lukt of een betaling na herhaalde facturering niet plaats vindt, wordt de vriendenbon niet verstuurd.
  14. De vriendenbon wordt pas verstuurd indien de volledige betaling alsnog plaatsvindt. De verplichting tot betaling van de Vriendenbijdrage vanaf de datum van aanmelding blijft in stand.
  15. Indien de vriend wederom in gebreke blijft, is daarmee de Vriendschap en de incassomachtiging beëindigd, zonder extra kosten. Er kan helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrage.
  16. De vriendenbon blijft geldig tot het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving.
  17. De Vriend zal op de hoogte gehouden worden van eventuele aanbiedingen van producten en diensten van de Koppelkerk, passend bij de tegenprestaties van de Vriend.
  18. De Vriend zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens. Zie punt 21 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
  19. In het geval dat de Vriend te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen die genoemd zijn in deze Voorwaarden, is Stichting Vrienden van de Koppelkerk gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. In geval van een dergelijk tekortschieten door de Vriend, zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk, zo nodig maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij ontbinding vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
  20. Stichting Vrienden van de Koppelkerk heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende Vrienden-pakketten te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op www.vriendenvandekoppelkerk.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
  21. De contactgegevens van Stichting Vrienden van de Koppelkerk:
   Postadres: Koppelkerk
   t.a.v. Stichting Vrienden van de Koppelkerk
   Koppelstraat 35
   7126 GA Bredevoort
   E-mailadres: info@vriendenvandekoppelkerk.nl
   Telefoonnummer: 0543-216005
  22. De betaalgegevens van Stichting Vrienden van de Koppelkerk zijn:
   IBAN NL27RABO0322572487
Logo Stichting Vrienden van de Koppelkerk
Verdieping
Kunsten
Boeken