ANBI

Stichting Vrienden van de Koppelkerk

Stichting Vrienden van de Koppelkerk is statutair opgericht op 13 juli 2017.
De aanleiding tot de oprichting van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is de behoefte aan en noodzaak van Stichting Koppelkerk voor een bredere financiële armslag bij het invullen van het culturele programma in de Koppelkerk.
A. Algemene gegevens
 • Naam: Stichting Vrienden van de Koppelkerk
 • RSIN/Fiscaal nummer: 857775157
 • KvK: 69190534
 • Adres: Koppelstraat 35
 • Postcode: 7126 AG
 • Plaats: Bredevoort
 • Telefoonnummer: 0543 216005
 • Website: www.vriendenvandekoppelkerk.nl
 • E-mail: info@vriendenvandekoppelkerk.nl
 • Bankrekening: NL27RABO0322572487
B. Doelstelling
Stichting Vrienden van de Koppelkerk stelt zich ten doel het verlenen van steun, in de breedste zin des woords, aan Stichting Koppelkerk te Bredevoort.
De corebusiness van de Stichting is het genereren van financiële middelen om het culturele- en kunstzinnige programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen en de kwaliteit ervan te verhogen. In dat kader zal er een geregeld contact zijn tussen beide stichtingen.   
De gegenereerde financiële middelen, behoudens de eigen onkosten, zullen beschikbaar gesteld worden aan Stichting Koppelkerk ter ondersteuning en uitbreiding van haar programma-aanbod.
C. Beleid

De Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het gebied van kunst, cultuur, muziek, theater, literatuur, lezingen, expositie en andere activiteiten.
Stichting Vrienden van de Koppelkerk is opgericht om het programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen, nu en in de toekomst.

Stichting Vrienden van de Koppelkerk tracht haar doel te verwezenlijken door het wekken van belangstelling voor en het verlenen van steun aan Stichting Koppelkerk. Voorts wil Stichting Vrienden van de Koppelkerk de activiteiten van Stichting Koppelkerk stimuleren en indien gewenst adviezen geven aan Stichting Koppelkerk.
In 2021 is Stichting Vrienden van de Koppelkerk voornemens om structureel bij te dragen. Dat wil zeggen dat er een vaste financiële bijdrage wordt toegekend aan elke activiteit van Stichting Koppelkerk.

Ook in 2020/2021 blijft het werven van particuliere Vrienden belangrijk.
Dit wordt gerealiseerd door publiciteit tijdens de activiteiten, via de nieuwsbrief, de media en een te organiseren Vriendenavond voor bestaande- en toekomstige donateurs. Naast kortingsbonnen voor de activiteiten krijgen vrienden ook voorrang bij het reserveren van de activiteiten.
In 2020/2021 wordt ons speerpunt het benaderen en vinden van bedrijven, die op welke wijze dan ook, de activiteiten van de Koppelkerk willen ondersteunen.

De doelgroep van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is in eerste instantie de (huidige) bezoeker van de Koppelkerk. Vervolgens zal getracht worden op regionaal niveau belangstelling te wekken en nieuwe vrienden te werven.
Het plan is bedrijven en instellingen te benaderen die affiniteit hebben met kunst en cultuur als mede plaatselijke bedrijven die zich richten op het versterking van Bredevoort en de regio op toeristisch- en cultureel gebied.

D. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk bestaat uit tenminste drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het huidige bestuur wordt gevormd door: penningmeester Masja van Dongen-Westerveld, secretaris Joke Meynen- te Paske, Tineke Ubbels- Koeman en Harry Esselink.
Vanaf 2021 wordt het bestuur gevormd door: voorzitter Tineke Ubbels, penningmeester Angela Sticker en secretaris Joke Meynen.

De handelingsbevoegdheid van de bestuursleden is statutair vast gesteld.
Alle financiële transacties worden uitgevoerd door een administrateur en gecontroleerd en gefiatteerd door de penningmeester.

E. Beloningsbeleid
Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Activiteitenverslag

In 2019 is de Sponsorfolder voor het benaderen van bedrijven gerealiseerd.
27 februari 2019 waren we uitgenodigd op de de ledenvergadering van IKAD (IndustrieKring Aalten Dinxperlo).

Middels een pitch en het uitdelen van de nieuwe folder hebben we Stichting Vrienden van de Koppelkerk onder de aandacht gebracht van de aanwezige bedrijven met het doel om sponsoren te werven.
Op 29 februari 2020 hadden we onze tweede vriendenavond. Die avond, bedoeld om de huidige Vrienden te bedanken en nieuwe vrienden te werven, hebben we onze particuliere Vrienden getrakteerd op een cultuurproeverij met beeldende kunst, muziek en literatuur.

G. Financiële verantwoording

Balans t/m 31-12-2019

              Activa             Passiva
Liquide middelen      € 6425,44          € 150,00
Vorderingen               €  60,00          €   0,00
Eigen vermogen             €    0,00          € 6335,44
Totaal                     € 6485,44          € 6485,44

Jaarrekening 01-01-2019 t.m. 31-12-2019

                           Verlies            Winst
Exploitatiekosten          €   175,18         €    0,00
Inkopen                    € 1060,00          €    0,00
Donaties                  €    0,00          € 4170,00
Sponsoring                 €    0,00          €    9,00
Diversen baten en lasten   € 2934,82          €    0,00
Totaal                     € 4170,00          € 4170,00
 

Al hetgeen wordt verkregen door subsidies, schenkingen, vrijwillige bijdragen, erfenissen, legaten, alsmede de opbrengst van de tot doel, door  Stichting Vrienden van de Koppelkerk, ondernomen activiteiten en toevallige baten komen, onder aftrek van kosten, ten goede aan Stichting Koppelkerk, zoals benoemd bij de voornoemde Doelstelling.

Verdieping
Kunsten
Boeken