ANBI

Stichting Vrienden van de Koppelkerk

Stichting Vrienden van de Koppelkerk is statutair opgericht op 13 juli 2017.
De aanleiding tot de oprichting van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is de behoefte aan en noodzaak van Stichting Koppelkerk voor een bredere financiële armslag bij het invullen van het culturele programma in de Koppelkerk.
A. Algemene gegevens
 • Naam: Stichting Vrienden van de Koppelkerk
 • RSIN/Fiscaal nummer: 857775157
 • KvK: 69190534
 • Adres: Koppelstraat 35
 • Postcode: 7126 AG
 • Plaats: Bredevoort
 • Telefoonnummer: 0543 216005
 • Website: www.vriendenvandekoppelkerk.nl
 • E-mail: info@vriendenvandekoppelkerk.nl
 • Bankrekening: NL27RABO0322572487
B. Doelstelling

Stichting Vrienden van de Koppelkerk stelt zich ten doel het verlenen van steun, in de breedste
van het woord, aan Stichting Koppelkerk te Bredevoort.
De corebusiness van de Stichting is het genereren van financiële middelen om het culturele- en
kunstzinnige programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen en de kwaliteit ervan
te verhogen. In dat kader zal er een geregeld contact zijn tussen beide stichtingen.

De gegenereerde financiële middelen, behoudens de eigen onkosten, zullen beschikbaar
gesteld worden aan Stichting Koppelkerk ter ondersteuning en uitbreiding van haar
programma-aanbod.

C. Beleid

De Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het gebied van kunst, cultuur, muziek, theater, literatuur, lezingen, expositie en andere activiteiten. Stichting Vrienden van de Koppelkerk is opgericht om het programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen, nu en in de toekomst. Stichting Vrienden van de Koppelkerk tracht haar doel te verwezenlijken door het wekken van belangstelling voor en het verlenen van steun aan Stichting Koppelkerk. Voorts wil Stichting Vrienden van de Koppelkerk de activiteiten van Stichting Koppelkerk stimuleren en indien gewenst adviezen geven aan Stichting Koppelkerk.

Evenals in 2022 is Stichting Vrienden van de Koppelkerk voornemens om ook in 2023 structureel bij te dragen. Dat wil zeggen dat er een vaste financiële bijdrage wordt toegekend aan elke activiteit van Stichting Koppelkerk. Zie activiteiten Koppelkerk. Ook in 2023 blijft het werven van particuliere Vrienden belangrijk. Dit wordt gerealiseerd door publiciteit tijdens de activiteiten, via de nieuwsbrief, de media en een te organiseren Vriendenavond voor bestaande- en toekomstige vrienden. Naast tegoedbonnen voor de activiteiten krijgen vrienden ook voorrang bij het reserveren van de activiteiten.

De doelgroep van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is in eerste instantie de (huidige) bezoeker van de Koppelkerk. Vervolgens zal getracht worden op regionaal niveau belangstelling te wekken en nieuwe vrienden te werven. Het plan is bedrijven en instellingen te benaderen die affiniteit hebben met kunst en cultuur als mede plaatselijke bedrijven die zich richten op het versterking van Bredevoort en de regio op toeristisch- en cultureel gebied.

D. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk bestaat uit tenminste drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het huidige bestuur wordt gevormd door: voorzitter Cor Waterlander, penningmeester Angela Sticker-Tankink, secretaris Jolanda Stortelder.

De handelingsbevoegdheid van de bestuursleden is statutair vast gesteld. Alle financiële transacties worden uitgevoerd door de penningmeester en gecontroleerd door de voorzitter.

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteitenverslag

In 2022 zijn we doorgegaan met het werven van Vrienden. We hebben in 2022 ook weer een Vriendenavond kunnen organiseren. Ook in 2023 hopen we deze weer te organiseren.

In 2023 benaderen we weer bedrijven voor sponsoring.

In 2022 hebben we voor het eerst structureel bijgedragen aan het programma van de Koppelkerk ten behoeve van het organiseren van een groot aantal activiteiten in de Koppelkerk.

De bijdrage bedroeg totaal € 9350,00.

G. Financiële verantwoording

Balans t/m 31-12-2022

              Activa             Passiva
Liquide middelen      € 22.938,91        €   0,00
Eigen vermogen             €     0,00          € 22.938,91
Totaal                     € 22.938,91        € 22.938,91

Jaarrekening 01-01-2022 t.m. 31-12-2022

                           Verlies            Winst
Exploitatiekosten          €    862,88        €     0,00
Vriendendag        € 2.208,89
Bijdrage Koppelkerk        € 9.350,00        €     0,00
Overige bijdragen         €  2.219,55        €   0,00
Donaties vrienden          €    0,00         € 9.046,10
Eindresultaat                 € 5.595,22
Totaal                     € 14.641,32        € 14.641,32

Al hetgeen wordt verkregen door subsidies, schenkingen, vrijwillige bijdragen, erfenissen,
legaten, alsmede de opbrengst van de tot doel, door Stichting Vrienden van de Koppelkerk,
ondernomen activiteiten en toevallige baten komen, onder aftrek van kosten, ten goede aan
Stichting Koppelkerk, zoals benoemd bij de voornoemde doelstelling.

H. ANBI Standaard formulier publicatieplicht
Verdieping
Kunsten
Boeken