ANBI

Stichting Vrienden van de Koppelkerk

Stichting Vrienden van de Koppelkerk is statutair opgericht op 13 juli 2017.
De aanleiding tot de oprichting van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is de behoefte aan en noodzaak van Stichting Koppelkerk voor een bredere financiële armslag bij het invullen van het culturele programma in de Koppelkerk.
A. Algemene gegevens
 • Naam: Stichting Vrienden van de Koppelkerk
 • RSIN/Fiscaal nummer: 857775157
 • KvK: 69190534
 • Adres: Koppelstraat 35
 • Postcode: 7126 AG
 • Plaats: Bredevoort
 • Telefoonnummer: 0543 216005
 • Website: www.vriendenvandekoppelkerk.nl
 • E-mail: info@vriendenvandekoppelkerk.nl
 • Bankrekening: NL27RABO0322572487
B. Doelstelling

Stichting Vrienden van de Koppelkerk stelt zich ten doel het verlenen van steun, in de breedste
van het woord, aan Stichting Koppelkerk te Bredevoort.
De corebusiness van de Stichting is het genereren van financiële middelen om het culturele- en
kunstzinnige programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen en de kwaliteit ervan
te verhogen. In dat kader zal er een geregeld contact zijn tussen beide stichtingen.

De gegenereerde financiële middelen, behoudens de eigen onkosten, zullen beschikbaar
gesteld worden aan Stichting Koppelkerk ter ondersteuning en uitbreiding van haar
programma-aanbod.

C. Beleid

De Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het gebied van
kunst, cultuur, muziek, theater, literatuur, lezingen, expositie en andere activiteiten.
Stichting Vrienden van de Koppelkerk is opgericht om het programma-aanbod van Stichting
Koppelkerk te waarborgen, nu en in de toekomst.

Stichting Vrienden van de Koppelkerk tracht haar doel te verwezenlijken door het wekken van
belangstelling voor en het verlenen van steun aan Stichting Koppelkerk. Voorts wil Stichting
Vrienden van de Koppelkerk de activiteiten van Stichting Koppelkerk stimuleren en indien
gewenst adviezen geven aan Stichting Koppelkerk.
Evenals in 2021 is Stichting Vrienden van de Koppelkerk voornemens om ook in 2022 structureel
bij te dragen. Dat wil zeggen dat er een vaste financiële bijdrage wordt toegekend aan elke
activiteit van Stichting Koppelkerk. Zie activiteiten Koppelkerk.

Ook in 2022 blijft het werven van particuliere Vrienden belangrijk.
Dit wordt gerealiseerd door publiciteit tijdens de activiteiten, via de nieuwsbrief, de media en
een te organiseren Vriendenavond voor bestaande- en toekomstige vrienden. Naast
tegoedbonnen voor de activiteiten krijgen vrienden ook voorrang bij het reserveren van de
activiteiten.
In 2022 wordt ons speerpunt het benaderen en vinden van bedrijven, die op welke wijze dan
ook, de activiteiten van de Koppelkerk willen ondersteunen.

De doelgroep van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is in eerste instantie de (huidige)
bezoeker van de Koppelkerk. Vervolgens zal getracht worden op regionaal niveau belangstelling
te wekken en nieuwe vrienden te werven.
Het plan is bedrijven en instellingen te benaderen die affiniteit hebben met kunst en cultuur als
mede plaatselijke bedrijven die zich richten op het versterking van Bredevoort en de regio op
toeristisch- en cultureel gebied.

D. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk bestaat uit tenminste drie
personen: voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het huidige bestuur wordt gevormd door: voorzitter Cor Waterlander, penningmeester
Angela Sticker-Tankink, secretaris Jolanda Stortelder.

De handelingsbevoegdheid van de bestuursleden is statutair vast gesteld.
Alle financiële transacties worden uitgevoerd door de penningmeester en gecontroleerd
door de voorzitter.

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteitenverslag

In 2021 zijn we doorgegaan met het werven van Vrienden. De coronamaatregelen waren
desastreus voor de culturele sector. Gelukkig hebben zich veel nieuwe Vrienden aangemeld
en hebben we daarnaast heel veel extra donaties ontvangen. We hebben in 2021 geen
Vriendenavond kunnen organiseren, maar hopen dat in 2022 weer op te pakken.
In 2020 is een plan van aanpak gemaakt voor het benaderen van bedrijven, die op welke
wijze dan ook, de activiteiten van de Koppelkerk willen ondersteunen. In de loop van 2021 is
hiermee een begin gemaakt. Ondanks dat we twee maal geconfronteerd werden met een
Lockdown en de andere maatregelen in verband met Corona grote beperkingen met zich
mee brachten hebben we toch al een paar bedrijven kunnen benaderen, met wisselend
resultaat. In 2022 gaan we weer voortvarend te werk bij het benaderen van bedrijven voor
sponsoring.

In 2021 hebben we voor het eerst structureel bijgedragen aan het programma van de
Koppelkerk ten behoeve van het organiseren van een groot aantal activiteiten in de
Koppelkerk. De bijdrage bedroeg totaal € 7300,00.

G. Financiële verantwoording

Balans t/m 31-12-2021

              Activa             Passiva
Liquide middelen      € 28474,00        €   0,00
Debiteuren         €  60,00
Eigen vermogen             €     0,00         € 28534,00
Totaal                     € 28534,00        € 28534,00

Jaarrekening 01-01-2021 t.m. 31-12-2021

                           Verlies            Winst
Exploitatiekosten          €   617,00         €     0,00
Bijdrage Koppelkerk        € 7300,00         €     0,00
Overige bijdragen         €   473,00         €   0,00
Donaties vrienden          €    0,00         € 6920,00
Overige donaties & 
    ontvangsten        €    0,00         € 10327,00
Diversen baten en lasten   € 8857,00         €     0,00
Totaal                     € 17247,00         € 17247,00

Al hetgeen wordt verkregen door subsidies, schenkingen, vrijwillige bijdragen, erfenissen,
legaten, alsmede de opbrengst van de tot doel, door Stichting Vrienden van de Koppelkerk,
ondernomen activiteiten en toevallige baten komen, onder aftrek van kosten, ten goede aan
Stichting Koppelkerk, zoals benoemd bij de voornoemde doelstelling.

H. ANBI Standaard formulier publicatieplicht
Verdieping
Kunsten
Boeken